;

Novinky

Protinádorová liečba má závažnejšie nežiaduce účinky u žien než u mužov

8.6.2022 | Aktuality Onkológia

Dnes už niet pochýb o tom, že ženy častejšie trpia nežiaducimi účinkami protinádorovej chemoterapie než muži. Zatiaľ sa však len málo štúdií venovalo iným druhom protinádorovej liečby. Je situácia obdobná?

Otázka pre staré kohorty

Odpoveď na túto otázku hľadala retrospektívna štúdia, ktorá analyzovala údaje pacientov, ktorí sa zúčastnili na druhej a tretej fáze klinických štúdií SWOG v rokoch 1980 – 2019. Z porovnania, pochopiteľne, vylúčila pohlavne špecifické druhy nádorov. Medzi nežiaducimi účinkami si všímala tak tie, ktoré boli z hľadiska observácie subjektívne, ako aj tie objektívne zistiteľné, ktoré ďalej delila na hematologické a nehematologické.

Výsledky ukazujú na ženy

Celkovo štúdia zahŕňala údaje 23 296 pacientov, z toho 8 838 žien (37,9 %) a 14 458 mužov (62,1 %) z 202 klinických štúdií. Pri nich bolo zaznamenaných 274 688 nežiaducich príhod. 17 417 týchto pacientov bolo liečených chemoterapiou, 2 319 imunoterapiou a 3 560 dostávalo cielenú protinádorovú liečbu. Pritom 15 051 z nich, čo sa rovná 64,6 %, prežilo jednu alebo viac závažných nežiaducich príhod.

Ženy mali o 34 % vyššie riziko závažných nežiaducich účinkov liečby v porovnaní s mužmi – OR = 1,34; 95 % CI, 1,27 až 1,42; P < 0,001), a to zvlášť v podskupine, ktorá užívala imunoterapiu. Tam sa riziko líšilo ešte viac – OR = 1,49 (95 % CI, 1,24 až 1,78; P < 0,001).

Ženy mali tiež vyššie riziko symptomatických nežiaducich účinkov pri všetkých typoch protinádorovej liečby, obzvlášť imunoterapii – OR = 1,66 (95 % CI, 1,37 až 2,01; P < 0,001). Zástupkyne ženského pohlavia užívajúce chemoterapiu alebo imunoterapiu mali výrazne častejšie objektívne hematologické nežiaduce účinky než muži. Pri samostatne hodnotených nehematologických účinkoch tento rozdiel signifikantný nebol.

 

Záver

Závažnejšie symptomatické a hematologické nežiaduce účinky boli u žien pozorované v celom spektre protinádorovej liečby, čo umožňuje situáciu interpretovať ako širšie uplatnenú rozdielnosť mužov a žien vo vzťahu k protinádorovej liečbe. Príčinou týchto rozdielov môže byť farmakogenomika, liekový metabolizmus, celková dispozícia, podaná dávka alebo adherencia na liečbu. Vzhľadom na to, že najväčšie rozdiely boli zistené pri imunoterapii, považujú autori jej ďalší výskum z hľadiska znášanlivosti u žien za prioritný.

(pez)

Zdroj: Unger J. M., Vaidya R., Albain K. S., LeBlanc M., Minasian L. M., Gotay C. C., Henry N. L., Fisch M. J., Lee S. M., Blanke C. D., Hershman D. L. Sex Differences in Risk of Severe Adverse Events in Patients Receiving Immunotherapy, Targeted Therapy, or Chemotherapy in Cancer Clinical Trials. J Clin Oncol. 2022 Feb 4:JCO2102377. doi: 10.1200/JCO.21.02377. Epub ahead of print. PMID: 35119908. Dostupné na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35119908/.

 

Foto: Pexels.com

 

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Utorok 05.07.2022

Jaké je riziko relapsu úzkostné poruchy po přerušení léčby antidepresivy?

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri