;

Novinky

Existuje asociácia medzi epidurálnou anestéziou počas pôrodu a výskytom chorôb autistického spektra pri porodených deťoch?

11.2.2022 | Aktuality Gynekológia a pôrodníctvo Neurológia Pediatria Psychiatria

Overením hypotézy, či pôrodná epidurálna anestézia matiek je spojená s vyšším výskytom ASD u ich potomkov, sa zaoberala rozsiahla kanadská štúdia, ktorej výsledky boli publikované v roku 2021 v periodiku Jama Pediatrics.

Úvod

Choroby autistického spektra (ASD) sú považované za neurovývojové ochorenie, ktoré sú charakterizované mnohými problémami v sociálnej interakcii a komunikácii a prítomnosťou repetitívneho a reštriktívneho správania pacientov. Pôvod ASD je prisudzovaný poruche vývoja CNS v ranej gestácii. Jednotlivé formy ASD sa líšia svojou závažnosťou. V posledných rokoch je pozorovaný nárast incidencie ASD, a preto je pozornosť lekárov sústredená na detekciu možných rizikových faktorov pre vznik ASD.

Niektorí autori radili podľa výsledkov svojich štúdií epidurálnu anestéziu (EA) matiek počas pôrodu medzi rizikové faktory pre rozvoj ASD, v iných publikáciách táto asociácia nebola potvrdená. Keďže epidurálna anestézia je široko používaná a štandardizovaná analgetická metóda na tlmenie pôrodných bolestí, vyjasnenie možného vzťahu s ASD sa stalo imperatívom pre ďalší výskum.

 

Dizajn štúdie

Longitudálna kohortová štúdia spracovala populačné dáta z databáz zdravotníckych inštitúcií v kanadskej provincii Manitoba. Do štúdie boli zahrnuté dáta detí z jednopočetných gravidít. Deti boli porodené vaginálne v období 2005 – 2016 a ich vývoj bol ďalej sledovaný až do roku 2019 (či do času ich úmrtia alebo vysťahovania z danej oblasti). Spracovanie dát prebiehalo v období október 2020 – január 2021.

Do štúdie bolo celkovo zahrnutých 123 175 detí, skupinu chlapcov predstavovalo 62 647 probandov (50,9 %), stredný vek matiek bol 28,2 roka (SD 5,8 roka), skupine 47 011 matiek (38,2 %) bola aplikovaná epidurálna anestézia počas pôrodu.  

Výsledky

U 985 detí (2,1 %), porodeným 47 011 matkám s EA počas pôrodu, bola v priebehu sledovanej periódy diagnostikovaná choroba autistického spektra. V skupine 76 164 matiek, ktoré nedostali EA počas pôrodu, bola choroba autistického spektra nájdená celkovo u 1 272 detí (1,7 %). Pomer rizík (hazard ratio) bol 1,25; 95 % konfidenčný interval (CI) 1,15 – 1,36).

Po zhodnotení všetkých materských sociodemografických, pregestačných, gestačných a perinatálnych charakteristík bolo zistené, že epidurálna anestézia matiek nebola spojená s vyšším rizikom pre vývoj ASD u detí. Inverzná pravdepodobnosť s liečbou spojeného pomeru rizík (inverse probability of treatment – weighted HR) bola 1,08; 95 % konfidenčný interval CI, dosiahol 0,97 – 1,20).

Záver

Štúdia zahŕňajúca rozsiahlu vzorku kanadskej populácie konštatovala, že asociácia medzi peripartálne aplikovanou epidurálnou anestéziou a zvýšenou incidenciou chorôb autistického spektra u detí žien s EA nebola potvrdená.

(amo)

Zdroj:

Wall-Wieler E., Bateman B. T., Hanlon-Dearman A., Roos L. L., Butwick A. J. Association of Epidural Labor Analgesia With Offspring Risk of Autism Spectrum Disorders. JAMA Pediatr. Published online April 19, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.0376. Dostupné na https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2778776.

Foto: www.pexels.com

Dalšie novinky

Vyhledávání

Kvíz týždňa

Štvrtok 02.02.2023

Kardiovaskulární prognóza u nealkoholového postižení jater se steatózou

reklama

Kalendář

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Partneri